Soevereiniteit

  • Intelligente uittreding uit de EU, herziening betrokkenheid bij andere internationale organisaties
  • Geen nieuwe soevereiniteitsoverdracht
  • Vlaamse wet altijd boven internationale verdragen en afspraken

Soevereiniteit vormt het uitgangspunt van een democratie. Zonder soeverein parlement dat zélf beslissingen kan nemen, valt er voor de bevolking immers ook niets te kiezen. De afgelopen decennia zijn diverse supranationale organisaties opgericht die onze soevereiniteit ernstig hebben ingeperkt. Daarmee is ons vermogen om te beslissen over - bijvoorbeeld - immigratie, pulsvisserij, rentevoet en buitenlands beleid serieus aangetast.

Forum voor Democratie streeft ernaar de soevereiniteit te laten terugkeren naar het nationale parlement; en ons terug te trekken uit de organisaties die onze soevereiniteit verzwakken of inperken (zoals de EU, het Internationaal Strafhof, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, de NAVO, het World Economic Forum en de Wereldgezondheidsorganisatie).

Het ‘monistisch’ stelsel, waarbij internationale verdragen direct doorwerken in de Vlaamse rechtsorde, wordt omgezet in een ‘dualistisch’ stelsel (zoals in Duitsland en de Verenigde Staten), waarbij internationale afspraken pas geldend worden in de Vlaamse rechtsorde nadat zij eerst via een door ons parlement goedgekeurde (en dus ook door ons parlement weer te wijzigen of in te trekken) omzettingswet zijn aanvaard.

Hierdoor herpakken we de controle over de regels die gelden in ons land en kunnen we niet tegen onze democratische wil in worden gehouden aan internationale bepalingen die mogelijk tegen de belangen van Vlaanderen belang indruisen.

Wij willen:

  • Geen nieuwe soevereiniteitsoverdracht; terughalen van overgedragen soevereiniteit.
  • Het monistisch stelsel omzetten naar een dualistisch stelsel. Geen directe doorwerking meer van internationale verdragen in de nationale rechtsorde.
  • Een intelligente uittreding uit de Europese Unie. In hetzelfde licht moet de betrokkenheid van Belgisch bij andere internationale organisaties (EVRM, WEF, WHO, NAVO) worden herzien.
  • Internationale organisaties (zolang onze betrokkenheid hierbij voortduurt) onder het bereik van de Wet Openbaarheid van bestuur plaatsen.
  • Internationale verdragen opzeggen die onze beleidsvrijheid inperken, zoals het VN-vluchtelingenverdrag dat ons dwingt tot het opnemen van migranten.