Immigratie & remigratie

 • Naturalisatie- en asielstop van ten minste 10 jaar
 • Remigratie ondersteunen en stimuleren
 • Invoeren GreenCard naar Amerikaans model
 • Politiek asiel voor Julian Assange en Edward Snowden

Vlaanderen kende de afgelopen decennia een stelselmatig veel te hoge instroom van kansarme immigranten en asielzoekers uit niet-westerse landen. Dat heeft enorme impact op onze samenleving. Het zet onze welvaart onder druk, holt de verzorgingsstaat uit, leidt tot verloedering van ons onderwijs, tot onveiligheid op straat en het ondermijnt onze culturele identiteit. 

Wij willen als uitgangspunt van immigratie: de toegevoegde waarde voor Vlaanderen. Naar Australisch model. We bepalen zelf hoeveel mensen we toelaten en wie dat zijn. Daarbij speelt culturele compatibiliteit met de Nederlandse samenleving een doorslaggevende rol.

Waar integratie niet lukt, is remigratie de oplossing. We moeten remigratie van immigranten die niet passen in Vlaanderen stimuleren en ondersteunen. Het uitgangspunt van asielbeleid wordt opvang in de regio. De mogelijkheid om eerst naar Vlaanderen te komen en hier vervolgens asiel aan te vragen, vervalt. Daarnaast willen we een moratorium op asielaanvragen van ten minste 10 jaar.

Statushouders die zich momenteel in Vlaanderen bevinden, krijgen hooguit tijdelijke opvang gericht op terugkeer naar hun land van herkomst. En dus geen (semi-)automatische verblijfsvergunning meer. Asielzoekers krijgen geen voorrang meer op sociale huurwoningen. De toegang tot sociale voorzieningen, zoals een uitkering, stopt.

De asielindustrie rondom instroom, opvang en verblijf van asielzoekers moet worden ontmanteld. Asieladvocaten stapelen procedures om verblijf te rekken, rekening houdend met een generaal pardon. De beslistermijn in asielzaken moet worden ingeperkt. Dwangsommen worden onmogelijk en de beroepsmogelijkheid wordt teruggebracht naar maximaal één instantie, waarbij feiten en omstandigheden in beroep niet meer gewijzigd kunnen worden. Gesubsidieerde asielrechtshulp moet stoppen.

Illegaliteit wordt strafbaar. In België verblijven naar schatting 150.000 (!) illegalen, onder wie uitgeprocedeerde asielzoekers die weigeren ons land te verlaten. Dit is een onacceptabele situatie.

Wij willen:

 • Invoering GreenCard naar Amerikaans model voor tijdelijke werkvergunningen, gericht op het versterken van de Vlaamse economie en samenleving. Culturele compatibiliteit met de Vlaamse samenleving staat voorop.
 • Naturalisatiestop van ten minste 10 jaar, alleen nieuwe paspoorten voor nieuwgeboren Vlamingen of huwelijkspartners.
 • Een moratorium op asielaanvragen voor ten minste 10 jaar - met ruimte voor enkele uitzonderingen voor politiek asiel, zoals voor Julian Assange en Edward Snowden.
 • Asielbeleid met als uitgangspunt opvang in de regio en terugkeer naar het land van herkomst. De mogelijkheid om op Belgisch grondgebied asiel aan te vragen vervalt.
 • Steun bieden aan immigranten om terug te keren naar hun land van herkomst.
 • Geen verplichte plaatsing van AZC’s.
 • Illegaliteit strafbaar stellen. Gevolgd door actief opsporings- en uitzetbeleid.
 • Dubbele paspoorthouders bij (ernstige) misdrijven het Belgisch paspoort ontnemen.
 • Internationale verdragen opzeggen die ons immigratie- en asielbeleid belemmeren: het VN-Vluchtelingenverdrag en het verdrag van Schengen.
 • Herinvoering grenscontroles.